BAKANLIK 'BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ' VERECEK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm işletme belgeli konaklama tesislerine “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” verilmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAKANLIK 'BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ' VERECEK!

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ şöyle:

TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNE BİSİKLET DOSTU KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – 
(1) Bu Tebliğin amacı; sürdürülebilir turizm kapsamında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – 
(1) Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerin, bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi başvurularına, başvuru için istenilen belgelere ve belgelerin değerlendirilmesine, bisiklet dostu konaklama tesislerinin niteliklerine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – 
(1) Bu Tebliğ, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – 
(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Tesis: Yönetmeliğe göre turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilmiş olan konaklama tesislerini,
c) Yönetmelik: 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği, ifade eder.

(2) Bu Tebliğde kullanılan diğer tanımlar hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru
MADDE 5 –
 (1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi talebi, tesisin adı, adresi, tür ve sınıfı ile turizm işletmesi belge numarasının yer aldığı başvuru formu doldurularak e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığa yapılır. Bakanlık gerek görmesi halinde ilave bilgi/belge talep edebilir.

(2) Yapılan inceleme sonucunda talepleri uygun görülen tesisler denetim programına alınır, uygun bulunmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilir.

Bisiklet dostu konaklama tesisi değerlendirme formu uygulaması
MADDE 6 – 
(1) Bakanlık kontrolörü tarafından, Ek-1’de yer alan bisiklet dostu konaklama tesisleri için değerlendirme formu tesis mahallinde uygulanır. Tesisin bisiklet dostu konaklama tesisi belgesine hak kazanması için formda belirtilen zorunlu asgari hizmetlerin tamamının sağlanması ve ilave hizmetler bölümünden de belirlenmiş olan asgari puan barajını aşması gerekir. Zorunlu asgari hizmetleri sağlamayan tesislerde ilave hizmetler ayrıca değerlendirilmez. Bu fıkradaki şartları sağladığı tespit edilen tesislere bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi düzenlenir.

(2) Belirlenmiş olan nitelikleri sağlayamayan tesislerin talebinin uygun görülmediği belge sahibine bildirilir; tesis, bisiklet dostu konaklama tesisi belgeli ise belgenin geçerliliğini yitirdiği makam oluruna bağlanarak belge sahibine bildirilir.

(3) Bir yıl içerisinde aynı girişimci adına üst üste yapılan iki değerlendirme formu uygulaması sonucunda talebi uygun görülmeyen tesislere ilişkin üçüncü başvuru, en son değerlendirme sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde yapılabilir. Bir yılın hesabında ilk değerlendirme tarihi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi ve Plaketinin Hazırlanmasına, Belge ve Plaketlerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Esaslar

Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi düzenlenmesi
MADDE 7 – 
(1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Tesisin adı.
b) Adresi.
c) Türü ve varsa sınıfı.
ç) Belge sahibinin adı veya unvanı.
d) Turizm işletmesi/kısmi turizm işletmesi belgesi tarih ve numarası.
e) Belge düzenlenmesine esas makam oluru tarih ve sayısı.
f) Bisiklet dostu konaklama tesisi logosu.

Bisiklet dostu konaklama tesisi belgeli tesislere plaket düzenlenmesi
MADDE 8 –
 (1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilen tesislere Bakanlıkça plaket düzenlenir. Plaketin üzerinde tesisin adı ve bisiklet dostu konaklama tesisi ibaresi ve logosu yer alır.
(2) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin düzenlenmesi ya da geçerliliğini yitirmesi durumunda il kültür ve turizm müdürlüklerine bilgi verilir.
(3) Belge sahibinin/işletmecinin veya tesisin tür veya sınıfının değişmesi durumunda bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi yeni bilgilere göre güncellenir. Tesisin tür veya sınıfının, daha yüksek puan barajına tabi bir tür veya sınıfa dönüşmesi durumunda form uygulaması yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin iptali
MADDE 9 – 
(1) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgeleri, turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine bağlı belge niteliğinde olduğundan, bu belgelerin iptali durumunda bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi de iptal edilir.
(2) Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda değerlendirme formu uygulaması yinelenir. Yapılan form uygulaması sonucunda niteliklerin korunduğunun tespiti halinde belgenin geçerliliği devam eder, aksi takdirde belge iptal edilir.

(3) Bakanlık denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde, tesisin belge düzenlenmesine esas zorunlu niteliklerden herhangi birini kaybettiğinin tespiti halinde, ayrıca form uygulaması yapılmaksızın bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi iptal edilir.
(4) Bisiklet dostu konaklama tesisi belgesinin iptali durumunda, iptal edilen belge ve plaket Bakanlığa iade edilir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.