BAKANLIKTAN BASIN AÇIKLAMASI

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, 18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 10.08.2009 tarih ve 27315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle güncellenen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki “Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ancak yönetmelikte 2009 yılında yapılan değişikliğe ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığınca Bakanlığımız aleyhinde açılan dava sürecinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (YD:İtiraz No 2012/284 sayılı) kararında “dava konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına” karar vermiştir. Söz konusu yargı kararı nedeniyle adı geçen yönetmelik çerçevesinde herhangi bir işlem yapılamadığından, kültür varlıklarına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Taslağı” hazırlanmıştır.

Kültür varlıklarına ilişkin yürütülen çalışmaların özel önem arz etmesi bu çalışmaların devamlılığın sağlanmasının temel bir gereklilik olması nedeniyle Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’nin ivedilikle yürürlüğe girmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda çalışmalar devam etmektedir. 17.07.2013 tarihi itibariyle yönetmelik taslağına ilişkin Sayıştay Başkanlığı görüşü beklenmektedir.

Diğer taraftan, 2012 yılında Bakanlığımız izinleri ile gerçekleştirilecek kazı çalışmalarına Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce 16 milyon 065 bin 000 TL aktarılmış olup, 2013 yılında ise yüzde 12 artışla 18 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım Programı’ndan 5 milyon TL olmak üzere 17.07.2013 tarihi itibariyle toplam 23 milyon TL ödeneğin planlaması ve dağılımı çalışmaları tamamlanmıştır.

Kazı çalışmalarına ilişkin olarak Bakanlığımıza bildirilen çalışma başlangıç tarihleri dikkate alınarak söz konusu ödeneklerin ilgili kazı çalışmalarına gönderilmesi devam etmekte olup, 17.07.2013 tarihi itibariyle 23 milyon TL ödeneğin yüzde 95’i ilgili kazı çalışmalarında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerine gönderilmiştir. Planlaması yapılan ve henüz gönderilmeyen ödenekler ise Ağustos ayında başlaması planlanan çalışmalara ait olup, Temmuz ayı sonuna kadar tüm ödeneklerin ilgili kazı çalışmalarına gönderilmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, ödeneğin geç gönderilmesi veya ödeneksizlik nedeniyle başlayamayan herhangi bir kazı çalışması bulunmamaktadır.

2013 yılında planlanan 160’a yakın Bakanlar Kurulu Kararlı Türk ve yabancı kazı çalışmasının kazı başkanları tarafından bildirilen çalışma tarihlerine göre 17.07.2013 tarihi itibariyle yaklaşık yüzde 98’inin izinleri düzenlenmiş olup, herhangi bir sorunu bulunmayan, dosya değerlendirmesi tamamlanan kazı çalışmalarına ilişkin ruhsatnameler, çalışma başlangıç tarihleri dikkate alınarak verilmeye devam edilmektedir.

2013 yılında yürütülecek kazı çalışmalarına ilişkin izin işlemlerinin bu program dahilinde Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülmüş olup, iznin geç düzenlenmesi nedeniyle geciken kazı çalışması bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"