HÜKÜMETTEN NİHAYET BEKLENEN ADIM GELDİ.

HÜKÜMETTEN NİHAYET BEKLENEN ADIM GELDİ.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ KONAKLAMA
İŞLETMELERİNİN İHRACATÇI SAYILMASI İÇİN SAĞLAMALARI
GEREKEN DÖVİZ MİKTARINA İLİŞKİN KARAR


             Amaç
             MADDE 1 –(1) Bu Kararın amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca ihracatçı sayılacak Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerin sağlamaları gereken asgari döviz miktarının belirlenmesidir.
             Döviz miktarı
             MADDE 2 –(1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmelerin ihracatçı sayılabilmeleri için yurt dışından 1.000.000 (birmilyon) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlamaları gerekir. Bakanlar Kurulunca yeni bir miktar belirlenmedikçe mevcut miktar takip eden yıllar için de geçerlidir.
             (2) Vergi kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümler saklıdır.
             Uygulama usul ve esasları
             MADDE 3 –(1) Bu Karar kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülür.
             Yürürlük
             MADDE 4 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
             MADDE 5 –(1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.